Kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo

Dịch vụ cung cấp

Dịch vụ kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo chúng tôi cung cấp rất đa dạng bao gồm:

 • Kiểm toán theo luật định: Kiểm toán báo cáo tài chính cho các công ty có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài với các báo cáo tài chính được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam theo yêu cầu của luật định hoặc nhằm mục đích đệ trình cho các cơ quan nhà nước;
 • Kiểm toán theo các nguyên tắc kế toán quốc tế chung được chấp thuận: chúng tôi kiểm toán các báo cáo tài chính của các công ty trong và ngoài nước lập theo “Chuẩn mực lập và trình bày Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS)” cho các mục đích:

Kiểm toán theo luật định ở nước ngoài;
Đệ trình cho mục đích báo cáo tập đoàn hoặc quản lý nội bộ, cũng như để đệ trình cho các ngân hàng và các nhà đầu tư.

 • Tổng hợp thông tin tài chính: ngoài việc sử dụng các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán và báo cáo khi thực hiện các hợp đồng kiểm toán nhằm đưa ra ý kiến trung thực và hợp lý trên các báo cáo tài chính, chúng tôi đồng thời cũng cung cấp đội ngũ chuyên nghiệp nhằm thực hiện dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính và giúp các doanh nghiệp lập các báo cáo tài chính tuân thủ theo các quy định của Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS), Chuẩn mực lập và trình bày Báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS);
 • Dịch vụ các thủ tục thỏa thuận: chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong nhiều vấn đề bằng việc thực hiện các thủ tục thỏa thuận đối với các thông tin tài chính cho những mục đích cụ thể và sau đó đưa ra báo cáo kết quả của các thủ tục thỏa thuận đó.

Cơ sở thực hiện dịch vụ

Quy trình và phạm vi cung cấp dịch vụ của chúng tôi được xây dựng trên cơ sở:

 • Tuân thủ các yêu cầu của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp;
 • Tuân thủ các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và Chuẩn mực kiểm toán Quốc tế;
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế nội bộ;
 • Thực tiễn hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ở Việt Nam.
Dịch vụ hỗ trợ

Nhóm kiểm toán được hình thành bằng cách tập hợp những kiến thức chuyên môn và phong cách chuyên nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, công nghệ thông tin, thẩm định giá và thuế. Do đó quá trình cung cấp dịch vụ của chúng tôi luôn gắn liền với việc hỗ trợ thông tin và tư vấn để hỗ trợ khách hàng:

 • Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán, quản lý tài chính;
 • Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ;
 • Bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng.

Kiểm toán báo cáo quyết toán công trình hoàn thành

Dịch vụ cung cấp
 • Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;
 • Kiểm toán quyết toán chi phí đầu tư xây dựng công trình;
 • Thẩm tra dự toán xây dựng;
 • Tư vấn lựa chọn nhà thầu.
Cơ sở thực hiện

Các dịch vụ trên được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước về Quản lý đầu tư xây dựng, đấu thầu và các quy định có liên quan đối với các loại dự án, công trình và nguồn vốn đầu tư nhằm giúp cho Chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục trong quá trình quản lý, thực hiện các dự án theo quy định hiện hành, đồng thời cung cấp cho các bên có liên quan những thông tin, số liệu và ý kiến đáng tin cậy trong việc xem xét, phê duyệt Dự toán công trình, quyết toán dự án hoàn thành; kiểm soát và quản lý chi phí trong đầu tư xây dựng; lựa chọn nhà thầu; lựa chọn đối tác đầu tư, góp vốn; cũng như cho các mục đích khác như thế chấp, vay vốn, chuyển nhượng, cổ phần hóa doanh nghiệp, … theo quy định của pháp luật.

Kiểm toán nội bộ

Chúng tôi hỗ trợ Quý Công ty thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ, bắt đầu từ việc tìm hiểu kỳ vọng của các bên liên quan về chức năng kiểm toán nội bộ. Các dịch vụ chúng tôi cung cấp như sau:

 • Tư vấn nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp tuân thủ các quy định nội bộ về quản trị doanh nghiệp cũng như tuân thủ các quy định của Pháp luật;
 • Xây dựng các Qui trình, Qui chế tổ chức hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ;
 • Cung cấp nhân sự KSNB, quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro doanh nghiệp, rà soát đảm bảo chất lượng hoạt động, rà soát tuân thủ pháp luật và rà soát kiểm soát nội bộ trong công tác BCTC;
 • Dịch vụ tư vấn độc lập cho HĐQT, Ban Kiểm soát, hay Ban điều hành về những rủi ro của tổ chức cũng như mức độ kiểm soát để thực hiện các cải tiến cần thiết.
KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ CÓ ĐẢM BẢO

1. Dịch vụ cung cấp

Dịch vụ kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo chúng tôi cung cấp rất đa dạng bao gồm:

 • Kiểm toán theo luật định: Kiểm toán báo cáo tài chính cho các công ty có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài với các báo cáo tài chính được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam theo yêu cầu của luật định hoặc nhằm mục đích đệ trình cho các cơ quan nhà nước;
 • Kiểm toán theo các nguyên tắc kế toán quốc tế chung được chấp thuận: chúng tôi kiểm toán các báo cáo tài chính của các công ty trong và ngoài nước lập theo “Chuẩn mực lập và trình bày Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS)” cho các mục đích:
  – Kiểm toán theo luật định ở nước ngoài;
  – Đệ trình cho mục đích báo cáo tập đoàn hoặc quản lý nội bộ, cũng như để đệ trình cho các ngân hàng và các nhà đầu tư.
 • Tổng hợp thông tin tài chính: ngoài việc sử dụng các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán và báo cáo khi thực hiện các hợp đồng kiểm toán nhằm đưa ra ý kiến trung thực và hợp lý trên các báo cáo tài chính, chúng tôi đồng thời cũng cung cấp đội ngũ chuyên nghiệp nhằm thực hiện dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính và giúp các doanh nghiệp lập các báo cáo tài chính tuân thủ theo các quy định của Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS), Chuẩn mực lập và trình bày Báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS);
 • Dịch vụ các thủ tục thỏa thuận: chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong nhiều vấn đề bằng việc thực hiện các thủ tục thỏa thuận đối với các thông tin tài chính cho những mục đích cụ thể và sau đó đưa ra báo cáo kết quả của các thủ tục thỏa thuận đó.


2. Cơ sở thực hiện dịch vụ

Quy trình và phạm vi cung cấp dịch vụ của chúng tôi được xây dựng trên cơ sở:

 • Tuân thủ các yêu cầu của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp;
 • Tuân thủ các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và Chuẩn mực kiểm toán Quốc tế;
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế nội bộ;
 • Thực tiễn hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ở Việt Nam.

3. Dịch vụ hỗ trợ

Nhóm kiểm toán được hình thành bằng cách tập hợp những kiến thức chuyên môn và phong cách chuyên nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, công nghệ thông tin, thẩm định giá và thuế. Do đó quá trình cung cấp dịch vụ của chúng tôi luôn gắn liền với việc hỗ trợ thông tin và tư vấn để hỗ trợ khách hàng:

 • Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán, quản lý tài chính;
 • Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ;
 • Bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng.

 

KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH

1. Dịch vụ cung cấp

 • Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;
 • Kiểm toán quyết toán chi phí đầu tư xây dựng công trình;
 • Thẩm tra dự toán xây dựng;
 • Tư vấn lựa chọn nhà thầu.

2. Cơ sở thực hiện

Các dịch vụ trên được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước về Quản lý đầu tư xây dựng, đấu thầu và các quy định có liên quan đối với các loại dự án, công trình và nguồn vốn đầu tư nhằm giúp cho Chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục trong quá trình quản lý, thực hiện các dự án theo quy định hiện hành, đồng thời cung cấp cho các Bên có liên quan những thông tin, số liệu và ý kiến đáng tin cậy trong việc xem xét, phê duyệt Dự toán công trình, Quyết toán dự án hoàn thành; kiểm soát và quản lý chi phí trong đầu tư xây dựng; lựa chọn nhà thầu; lựa chọn đối tác đầu tư, góp vốn; cũng như cho các mục đích khác như thế chấp, vay vốn, chuyển nhượng, cổ phần hóa doanh nghiệp, … theo quy định của pháp luật.

KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Chúng tôi hỗ trợ Quý Công ty thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ, bắt đầu từ việc tìm hiểu kỳ vọng của các bên liên quan về chức năng kiểm toán nội bộ. Các dịch vụ chúng tôi cung cấp như sau:

 • Tư vấn nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp tuân thủ các quy định nội bộ về quản trị doanh nghiệp cũng như tuân thủ các quy định của Pháp luật;
 • Xây dựng các Qui trình, Qui chế tổ chức hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ;
 • Cung cấp nhân sự KSNB, quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro doanh nghiệp, rà soát đảm bảo chất lượng hoạt động, rà soát tuân thủ pháp luật và rà soát kiểm soát nội bộ trong công tác BCTC;
 • Dịch vụ tư vấn độc lập cho HĐQT, Ban Kiểm soát, hay Ban điều hành về những rủi ro của tổ chức cũng như mức độ kiểm soát để thực hiện các cải tiến cần thiết.