KẾ TOÁN

Công tác hạch toán kế toán vô cùng quan trọng đối với các Doanh nghiệp vì nó sẽ phản ánh tình hình tài chính của Công ty. Hiện nay các Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành và áp dụng trong thực tế, nếu chưa hiểu rõ hết nội dung các Chuẩn mực này dẫn đến những sai sót trọng yếu trong hạch toán kế toán do không phù hợp với các quy định kế toán và thuế hiện hành. Để Công ty hoàn toàn yên tâm trong hoạt động kinh doanh của mình, Chúng tôi cung cấp dịch vụ:

 • Hỗ trợ rà soát và hướng dẫn hạch toán kế toán;
 • Rà soát sổ sách kế toán và hạch toán kế toán phù hợp với Quy định của Chế độ kế toán và các quy định pháp luật có liên quan;
 • Xây dựng và hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS);
 • Cung cấp các dịch vụ liên quan đến nhân sự như dịch vụ tính lương, thuế, bảo hiểm.

TÀI CHÍNH

Xây dựng hệ thống Báo cáo quản trị:

Trong kế toán quản trị, lập báo cáo là nội dung quan trọng, giúp nhà quản trị có cơ sở hoạch định, kiểm soát, tổ chức thực hiện để đạt mục tiêu. Đối với hầu hết các Doanh nghiệp hiện nay, công tác lập báo cáo kế toán quản trị chưa thực sự được quan tâm đúng mức, hệ thống báo cáo quản trị chưa phù hợp với cơ cấu tổ chức, việc cung cấp thông tin cho nhà quản trị chưa kịp thời;

Nhằm giúp Ban điều hành được cung cấp đầy đủ kịp thời những thông tin chính xác, đáng tin cậy để đưa ra quyết định về đầu tư kinh doanh, làm nền tảng xây dựng các chiến lược kinh doanh ngắn và dài hạn cho Doanh nghiệp, chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ:

 • Xây dựng Hệ thống báo cáo quản trị theo nhu cầu và mục đích quản trị dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu Doanh nghiệp đang có;
 • Xây dựng quy trình luân chuyển, lưu trữ dữ liệu và báo cáo một cách khoa học và có hệ thống; xây dựng Quy chế quản trị;
 • Tư vấn vận hành hệ thống quản trị.
Lập kế hoạch ngân sách

Việc dự báo tình hình tài chính chính là việc lên kế hoạch tài chính – là quá trình tính toán và ước lượng tình trạng tài chính trong tương lai của một hoạt động kinh doanh. Lập kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch tài chính của công ty hàng năm là một công việc quan trọng đối với hầu hết những nhà quản trị. Mục đích của việc lập ngân sách nhằm đảm bảo Doanh nghiệp có đủ tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời thể hiện được tình hình tài chính của Doanh nghiệp sẽ ở đâu trong tương lai;

Thấy được những yêu cầu cần thiết này, Chúng tôi sẽ giúp Doanh nghiệp xây dựng kế hoạch ngân sách hiệu quả và phù hợp với loại hình hoạt động của Doanh nghiệp thông qua việc:

 • Căn cứ vào mục tiêu Doanh nghiệp và mục tiêu đơn vị đã được lập, chúng tôi sẽ đánh giá và phân loại các thông tin tài chính theo từng khoản mục;
 • Xác định nhu cầu vốn hoạt động và cơ hội tối ưu hóa chi phí thông qua việc dự báo dòng tiền trong tương lai;
 • Thiết kế và thiết lập các hệ thống quản lý, vận hành kế hoạch ngân sách được lập một cách hiệu quả.
KẾ TOÁN

Công tác hạch toán kế toán vô cùng quan trọng đối với các Doanh nghiệp vì nó sẽ phản ánh tình hình tài chính của Công ty. Hiện nay các Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành và áp dụng trong thực tế, nếu chưa hiểu rõ hết nội dung các Chuẩn mực này dẫn đến những sai sót trọng yếu trong hạch toán kế toán do không phù hợp với các quy định kế toán và thuế hiện hành. Để Công ty hoàn toàn yên tâm trong hoạt động kinh doanh của mình, Chúng tôi cung cấp dịch vụ:

 • Hỗ trợ rà soát và hướng dẫn hạch toán kế toán;
 • Rà soát sổ sách kế toán và hạch toán kế toán phù hợp với Quy định của Chế độ kế toán và các quy định pháp luật có liên quan;
 • Xây dựng và hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS);
 • Cung cấp các dịch vụ liên quan đến nhân sự như dịch vụ tính lương, thuế, bảo hiểm.
TÀI CHÍNH

a. Xây dựng hệ thống Báo cáo quản trị:

 • Trong kế toán quản trị, lập báo cáo là nội dung quan trọng, giúp nhà quản trị có cơ sở hoạch định, kiểm soát, tổ chức thực hiện để đạt mục tiêu. Đối với hầu hết các Doanh nghiệp hiện nay, công tác lập báo cáo kế toán quản trị chưa thực sự được quan tâm đúng mức, hệ thốnh báo cáo quản trị chưa phù hợp với cơ cấu tổ chức, việc cung cấp thông tin cho nhà quản trị chưa kịp thời;
 • Nhằm giúp Ban điều hành được cung cấp đầy đủ kịp thời những thông tin chính xác, đáng tin cậy để đưa ra quyết định về đầu tư kinh doanh, làm nền tảng xây dựng các chiến lược kinh doanh ngắn và dài hạn cho Doanh nghiệp, Chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ:
  + Xây dựng Hệ thống báo cáo quản trị theo nhu cầu và mục đích quản trị dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu Doanh nghiệp đang có;
  + Xây dựng quy trình luân chuyển, lưu trữ dữ liệu và báo cáo một cách khoa học và có hệ thống; Xây dựng Quy chế quản trị;
  + Tư vấn vận hành hệ thống quản trị.

b. Lập kế hoạch ngân sách

 • Việc dự báo tình hình tài chính chính là việc lên kế hoạch tài chính – là quá trình tính toán và ước lượng tình trạng tài chính trong tương lai của một hoạt động kinh doanh. Lập kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch tài chính của công ty hàng năm là một công việc quan trọng đối với hầu hết những nhà quản trị. Mục đích của việc lập ngân sách nhằm đảm bảo Doanh nghiệp có đủ tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời thể hiện được tình hình tài chính của Doanh nghiệp sẽ ở đâu trong tương lai;
 • Thấy được những yêu cầu cần thiết này, Chúng tôi sẽ giúp Doanh nghiệp xây dựng kế hoạch ngân sách hiệu quả và phù hợp với loại hình hoạt động của Doanh nghiệp thông qua việc:
  + Căn cứ vào mục tiêu Doanh nghiệp và mục tiêu đơn vị đã được lập, chúng tôi sẽ đánh giá và phân loại các thông tin tài chính theo từng khoản mục;
  + Xác định nhu cầu vốn hoạt động và cơ hội tối ưu hóa chi phí thông qua việc dự báo dòng tiền trong tương lai;
  + Thiết kế và thiết lập các hệ thống quản lý, vận hành kế hoạch ngân sách được lập một cách hiệu quả.