TƯ VẤN HỖ TRỢ VỀ HỒ SƠ PHÁP LÝ

Hồ sơ pháp lý là một trong những yếu tố hình thành nên Doanh nghiệp, nhất là các Doanh nghiệp bắt đầu thành lập chưa nắm được các thủ tục, hồ sơ để thực hiện việc xin cấp phép đầu tư, thành lập, hoặc Doanh nghiệp mới đi vào hoạt động cần chuẩn bị đầy đủ các Qui định, Điều lệ hoạt động nhằm giúp Ban lãnh đạo cũng như nhân viên trong việc tuân thủ hoạt động của Doanh nghiệp và các qui định của Pháp luật. Cho sự chuẩn bị tốt nhất các thủ tục ở trên để Doanh nghiệp nhanh chóng đi vào hoạt động, chúng tôi hỗ trợ các dịch vụ về:   

  • Tư vấn giấy phép đầu tư, giấy phép thành lập Doanh nghiệp;
  • Tư vấn soạn thảo các tài liệu và văn bản Doanh nghiệp theo qui định hiện hành.

TƯ VẤN TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Doanh nghiệp thường quan tâm đến điều gì nhất trong quá trình phát triển của mình? Doanh nghiệp không chỉ cần những nhân viên có kỹ năng chuyên môn cao, mà còn cần tổ chức sắp xếp bộ máy nhân sự “ai? làm việc gì?” hợp lý nhất, như vậy mới phát huy hết tài năng của nhân viên cũng như tận dụng hiệu quả nguồn nhân lực của mình. Đồng hành cùng Doanh nghiệp, chúng tôi hỗ trợ tư vấn tổ chức nguồn lực phù hợp với qui mô, đáp ứng theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp giúp phát huy tối đa nguồn lực, mang lại hiệu quả hoạt động cao nhất cho doanh nghiệp.

Dịch Vụ
TƯ VẤN HỖ TRỢ VỀ HỒ SƠ PHÁP LÝ

Hồ sơ pháp lý là một trong những yếu tố hình thành nên Doanh nghiệp, nhất là các Doanh nghiệp bắt đầu thành lập chưa nắm được các thủ tục, hồ sơ để thực hiện việc xin cấp phép đầu tư, thành lập, hoặc Doanh nghiệp mới đi vào hoạt động cần chuẩn bị đầy đủ các Qui định, Điều lệ hoạt động nhằm giúp Ban lãnh đạo cũng như nhân viên trong việc tuân thủ hoạt động của Doanh nghiệp và các qui định của Pháp luật. Cho sự chuẩn bị tốt nhất các thủ tục ở trên để Doanh nghiệp nhanh chóng đi vào hoạt động, chúng tôi hỗ trợ các dịch vụ về:   

  • Tư vấn giấy phép đầu tư, giấy phép thành lập Doanh nghiệp;
  • Tư vấn soạn thảo các tài liệu và văn bản Doanh nghiệp theo qui định hiện hành.
TƯ VẤN TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Doanh nghiệp thường quan tâm đến điều gì nhất trong quá trình phát triển của mình? Doanh nghiệp không chỉ cần những nhân viên có kỹ năng chuyên môn cao, mà còn cần tổ chức sắp xếp bộ máy nhân sự “ai? làm việc gì?” hợp lý nhất, như vậy mới phát huy hết tài năng của nhân viên cũng như tận dụng hiệu quả nguồn nhân lực của mình. Đồng hành cùng Doanh nghiệp, chúng tôi hỗ trợ tư vấn tổ chức nguồn lực phù hợp với qui mô, đáp ứng theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp giúp phát huy tối đa nguồn lực, mang lại hiệu quả hoạt động cao nhất cho doanh nghiệp.