Tax News

TIME FOR RECEIVING “PROPOSAL FOR PAYMENT OF TAX PAYMENT” TO THE END OF July 30

Theo đó, cơ quan thuế cũng thực hiện tiếp nhận và giải quyết cho tất cả các thông báo ngừng, nghỉ của hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh không phụ thuộc vào thời gian gửi thông báo ngừng, nghỉ kinh doanh đến cơ quan thuế hoặc giải quyết theo ngày thông báo ngừng, […]

Tax newsletters in 10/2019

Thông tư số 48/2019/TT-BTC mới về trích lập các khoản dự phòng. Ngày 08/08/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 48/2019/TT BTC (“Thông tư 48”) về việc hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản nợ dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu […]