HỎI ĐÁP KHÁCH HÀNG

Nên hạch toán như nào cho đúng với khoản truy thu, sau khi phát hiện ra sai sót?

TRẢ LỜI:

Tại Điểm 3.3.1 và 3.3.2, Mục V, Thông tư số 20/2006/TT-BTC, ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính quy định:
Trường hợp sai sót trọng yếu hay không trọng yếu phát sinh trong năm trước nhưng báo cáo tài chính của năm trước chưa công bố, thì phải được điều chỉnh trước khi công bố báo cáo tài chính.
Trường hợp sai sót trọng yếu phát sinh trong năm trước được phát hiện sau khi báo cáo tài chính của các năm trước đã công bố, thì phải được sửa chữa theo phương pháp điều chỉnh hồi tố có ảnh hưởng đến Bảng cân đối kế toán năm trước và năm nay hoặc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước, được điều chỉnh theo phương pháp áp dụng hồi tố.
Sai sót không trọng yếu của năm trước được phát hiện sau khi báo cáo tài chính của năm trước đã công bố thì được sửa chữa bằng cách điều chỉnh phi hồi tố vào sổ sách kế toán và báo cáo tài chính năm hiện tại.
Đề nghị Quý độc giả căn cứ vào các quy định nêu trên để thực hiện.

Năm 2017, công ty tôi có thu tiền bán hàng của khách hàng 100.000.000 đ nhưng kế toán lại hạch toán là nộp tiền mặt vào ngân hàng (Nợ 1121/Có 1111). Vì cơ quan thuế chưa có quyết định kiểm tra nên Công ty tôi muốn điều chỉnh lại bút toán này trong năm 2018 cho khớp với công nợ khách hàng. Vậy Công ty tôi hạch toán như thế nào cho hợp lý?

TRẢ LỜI:

Tại Điểm 3.3.1 và 3.3.2, Mục V, Thông tư số 20/2006/TT-BTC, ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính quy định:
Trường hợp sai sót trọng yếu hay không trọng yếu phát sinh trong năm trước nhưng báo cáo tài chính của năm trước chưa công bố, thì phải được điều chỉnh trước khi công bố báo cáo tài chính.
Trường hợp sai sót trọng yếu phát sinh trong năm trước được phát hiện sau khi báo cáo tài chính của các năm trước đã công bố, thì phải được sửa chữa theo phương pháp điều chỉnh hồi tố có ảnh hưởng đến Bảng cân đối kế toán năm trước và năm nay hoặc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước, được điều chỉnh theo phương pháp áp dụng hồi tố.
Sai sót không trọng yếu của năm trước được phát hiện sau khi báo cáo tài chính của năm trước đã công bố thì được sửa chữa bằng cách điều chỉnh phi hồi tố vào sổ sách kế toán và báo cáo tài chính năm hiện tại.
Đề nghị Quý độc giả căn cứ vào các quy định nêu trên để thực hiện.

Đơn vị tôi là trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh (đơn vị dự toán cấp II). Theo Thông tư 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm kế toán trưởng và phụ trách kế toán thì đơn vị kế toán cấp II, cấp III phải bố trí kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán. Tuy nhiên, thủ trưởng đơn vị tôi lại quyết định bổ nhiệm trưởng phòng và phó phòng kế toán, như vậy đúng hay sai? Theo Thông tư 163 thì tôi hiểu chức danh trưởng /phó phòng kế toán thì chỉ áp dụng cho đơn vị dự toán cấp I. Kính mong được trả lời.

TRẢ LỜI:

Khoản 1, Điều 53, Luật Kế toán quy định “Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán”.
Khoản 2, Điều 53, Luật Kế toán quy định “Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước,… còn có nhiệm vụ giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơn vị kế toán”.
Điểm C, Khoản 1, Điều 17, Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước quy định “Thủ trưởng đơn vị phải xây dựng quy chế phối hợp công tác trong đơn vị để kế toán trưởng, phụ trách kế toán thực hiện đúng trách nhiệm và quyền theo quy định của pháp luật về kế toán”.
Vì vậy, thủ trưởng đơn vị phải xây dựng quy chế phối hợp công tác trong đơn vị để kế toán trưởng, phụ trách kế toán thực hiện đúng trách nhiệm và quyền theo quy định của pháp luật về kế toán, theo đó kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán trong đơn vị.
Từ ngày 15T/5/2018, việc bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán thực hiện theo quy định của Thông tư số 04/2018/TT-BNV (Thông tư 04 thay thế Thông tư liên tịch 163)./.

Nên hạch toán như nào cho đúng với khoản truy thu, sau khi phát hiện ra sai sót?

TRẢ LỜI:

Tại Điểm 3.3.1 và 3.3.2, Mục V, Thông tư số 20/2006/TT-BTC, ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính quy định:
Trường hợp sai sót trọng yếu hay không trọng yếu phát sinh trong năm trước nhưng báo cáo tài chính của năm trước chưa công bố, thì phải được điều chỉnh trước khi công bố báo cáo tài chính.
Trường hợp sai sót trọng yếu phát sinh trong năm trước được phát hiện sau khi báo cáo tài chính của các năm trước đã công bố, thì phải được sửa chữa theo phương pháp điều chỉnh hồi tố có ảnh hưởng đến Bảng cân đối kế toán năm trước và năm nay hoặc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước, được điều chỉnh theo phương pháp áp dụng hồi tố.
Sai sót không trọng yếu của năm trước được phát hiện sau khi báo cáo tài chính của năm trước đã công bố thì được sửa chữa bằng cách điều chỉnh phi hồi tố vào sổ sách kế toán và báo cáo tài chính năm hiện tại.
Đề nghị Quý độc giả căn cứ vào các quy định nêu trên để thực hiện.

Năm 2017, công ty tôi có thu tiền bán hàng của khách hàng 100.000.000 đ nhưng kế toán lại hạch toán là nộp tiền mặt vào ngân hàng (Nợ 1121/Có 1111). Vì cơ quan thuế chưa có quyết định kiểm tra nên Công ty tôi muốn điều chỉnh lại bút toán này trong năm 2018 cho khớp với công nợ khách hàng. Vậy Công ty tôi hạch toán như thế nào cho hợp lý?

TRẢ LỜI:

Tại Điểm 3.3.1 và 3.3.2, Mục V, Thông tư số 20/2006/TT-BTC, ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính quy định:
Trường hợp sai sót trọng yếu hay không trọng yếu phát sinh trong năm trước nhưng báo cáo tài chính của năm trước chưa công bố, thì phải được điều chỉnh trước khi công bố báo cáo tài chính.
Trường hợp sai sót trọng yếu phát sinh trong năm trước được phát hiện sau khi báo cáo tài chính của các năm trước đã công bố, thì phải được sửa chữa theo phương pháp điều chỉnh hồi tố có ảnh hưởng đến Bảng cân đối kế toán năm trước và năm nay hoặc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước, được điều chỉnh theo phương pháp áp dụng hồi tố.
Sai sót không trọng yếu của năm trước được phát hiện sau khi báo cáo tài chính của năm trước đã công bố thì được sửa chữa bằng cách điều chỉnh phi hồi tố vào sổ sách kế toán và báo cáo tài chính năm hiện tại.
Đề nghị Quý độc giả căn cứ vào các quy định nêu trên để thực hiện.