PENSION POLICY 2021

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG LƯƠNG HƯU TỪ NĂM 2021

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ (Trích theo Khoản 2 Điều 169 BLLĐ 2019).

Người lao động bị giảm khả năng lao động (Theo quy định tại Khoản 3 Điều 169 BLLĐ 2019)

  • Trường hợp 1: Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 BLLĐ 2019 khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.
  • Trường hợp 2: Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 BLLĐ 2019 khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trờ lên.
  • Trường hợp 3: Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại và suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

MỨC HƯỞNG LƯƠNG HƯU TỪ 01/01/2021

  • Lao động nam:  từ 1/1/2022 phải tham gia đủ 20 năm BHXH thì mức hưởng lương hưu BHXH được tính bằng 45% bình quân lương đóng BHXH. Thêm một năm đóng mức hưởng tăng 2%. Và muốn hưởng mức tối đa 70% thì phải đóng đủ 35 năm.
  • Lao động nữ: tham gia đủ 15 năm mức hưởng lương hưu là 45% bình quân lương đóng BHXH. Thêm 1 năm tăng 2% và muốn hưởng mức tối đa 75% thì phải đóng đủ 30 năm.

BÌNH QUÂN TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỂ TÍNH LƯƠNG HƯU

Trích theo Khoản 1 và 2 Điều 62 Luật Bảo hiểm Xã hội 2014:

Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

  • Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu.
  • Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.                                                           

Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

Nguồn: Vnexpress.net