Tax newsletters in 9/2019

Hoàn thuế GTGT Ngày 20/09/2017, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 4285/TC hướng dẫn hoàn thuế GTGT. Công văn nêu rõ Công ty cổ phần PPI không được xem xét hoàn thuế theo quy định tại Khoản 1, Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC do không đáp ứng đủ điều kiện về kê khai, khấu trừ theo quy định.