Nghị quyết về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

1.  Mức hỗ trợ đối với người lao động:

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng: 1.800.000 đồng/người;
Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: 2.100.000 đồng/người;
Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: 2.400.000 đồng/người;
Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: 2.650.000 đồng/người;
Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: 2.900.000 đồng/người;
Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên: 3.300.000 đồng/người.

2.  Đối với Công ty:

Giảm bảo hiểm thất nghiệp xuống còn 0%.

Nghị quyết 116/NQ-CP