Tin tức Thuế Tháng 6/2019

Thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đối với sản phẩm xuất
khẩu theo loại hình xuất khẩu tại chỗ.

Ngày 25 tháng 6 năm 2019, Tổng cục Hải quan ban hành CV 4138 thay thế hướng dẫn tại công văn 5826 như sau:

“Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để gia công sản xuất hàng hóa xuất khẩu, sau đó xuất trả, bán sản phẩm được gia công, sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài nhưng được thương nhân nước ngoài chỉ định giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam (xuất khẩu sản phẩm theo loại hình xuất khẩu tại chỗ) được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa đã xuất khẩu tại chỗ.”

Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của nhà thầu nước ngoài.

Công văn 948/TCT-CS ngày 20 tháng 3 năm 2019 (“CV 948”) của Tổng Cục thuế về việc

chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của nhà thầu nước ngoài.

Theo CV 948, nhà thầu nước ngoài áp dụng chế độ kế toán tại Việt Nam và thực hiện nộp thuế nhà thầu nước ngoài theo phương pháp khấu trừ (nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN), khi chuyển lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh tại Việt Nam ra nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 186/2010/TT-BTC.